2022 Seurakuntavaalit.jpg
2022 Seurakuntavaalit _ Uskottu toivottu rakastettu -banneri_SVE.png

FÖRSAMLINGSVALET 2022

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Kaskö församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i kyrkofullmäktige. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på pastorskansliet, adress Rådhusgatan 47. I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning. Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till pastorskansliet, adress Rådhusgatan 47. Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022.

 

Kaskö 20.6.2022
För valnämnden i Kaskö församling / Ordförande Roger Roos

Kungörelse om kandidatuppställningen

 

I Kaskö församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 11 medlemmar till kyrkofullmäktige. Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

  1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

  2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022

  3. är känd för sin kristna övertygelse

  4. inte är omyndig

  5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

  6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till pastorskansli, som håller öppet måndagar 10–12 och onsdagar 11–15 samt 15.9.2022 klockan 15–16. Pastorskansliets adress är Rådhusgatan 47. Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.forsamlingsvalet.fi.

 

Kaskö 20.6.2022
För valnämnden i Kaskö församling / Ordförande Roger Roos

Läs mera om församlingsvalet: www.forsamlingsvalet.fi