top of page

GRAVSKÖTSEL

AVTAL OM GRAVSKÖTSEL

Innehavare av grav kan göra tidsbundet avtal om gravskötsel på Kaskö begravningsplan.

AVTALSENLIGA ARBETEN PÅ GRAV

 • skötsel av gräsmatta 

 • skötsel av sand 

 • blommor och skötsel av dem under sommaren

 • bevattning

 • på hösten: ljung 

 • på julafton: ljus 

I skötseln efterföljs en medelstandard, som är allmän i skötseln av gravar som församlingar har vård om.

Pris på gravskötsel finns under denna länk:

Tilläggsuppgifter fås från församlingens kansli:

Telefon: 0400 267 925

E-mail: kasko.forsamling [ at ] evl.fi

Kontaktperson för gravskötsel: Dan Martikainen, tel. 041 445 5483 (Bort under sommaren 2023!)

Kontaktperson för gravskötsel på sommaren 2023: Heli Österman, tel. 044 7673 965

Kontaktperson för fakturering: Heli Österman, tel. 044 7673 965

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

 1. De gravskötselavgifter som församlingen får in, bokas i församlingens gravvårdsfond som sköts och hålls skild från församlingens övriga penningmedel. Församlingen svarar för förpliktelserna i avtalen om gravskötsel med enbart gravvårdsfondens medel. Församlingens skattemedel används inte för att fylla förpliktelserna i avtalen om gravskötsel.

 2. För gravskötseln används den skötselavgift som betalas under avtalstiden samt avkastningen som influtit på den genom fondens placeringar.

 3. Till kostnaderna för gravskötsel hör i tillägg till den regelmässiga skötseln också utgifterna för arbetsledning, maskiner och utrustning, planering samt förvaltning av fonden.

 4. Om kostnaderna för skötseln stiger mera än förmodat har församlingen, i förhållande till avtalet som ingåtts, rätt att sänka standarden på gravskötseln. Församlingen skall under en månads tid genom meddelande i en på orten allmänt spridd tidning och på församlingens anslagstavla informera om att standarden på skötseln ändras.

 5. Om utseendet på graven som getts för skötsel utan kyrkofullmäktiges eller annan behörig myndighets tillstånd ändras så att kostnaderna för skötseln stiger, har församlingen rätt att sänka standarden på gravskötsel och förkorta tiden för skötsel utan att meddela detta på förhand. Den som ingått skötselavtalet skall dock inom en månad informeras om ändringen av skötseln, om församlingen har hans adress. Församlingen skall dessutom informera om saken genom ett meddelande som under en månad skall finnas på församlingens anslagstavla.

 6. Församlingen svarar inte för skada som orsakas av krig, illgärningar, avvikande väderförhållanden eller andra orsaker som inte beror på församlingen.

bottom of page